Počítačové programy

Počítačový  program, bez ohledu na  formu jeho vyjádření, včetně  přípravných koncepčních  materiálů, je  chráněn jako  dílo literární. Myšlenky  a principy, na nichž  je založen jakýkoli prvek počítačového  programu,  včetně  těch,  které  jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny.  Ochranu je možné zajistit pouze právy k užitnému vzoru, patentu nebo designu, pokud tyto myšlenky a principy splňují další kritéria.

Omezení rozsahu autorových práv k počítačovému programu

Do autorského práva  nezasahuje oprávněný  uživatel kopie počítačového programu, jestliže

–  rozmnožuje,  překládá,  zpracovává,   upravuje  či  jinak  mění počítačový  program,  je-li  to  potřebné  k užití programu  v  souladu  s  jeho  určením,  včetně opravování chyb programu, není-li dohodnuto jinak,

–  zhotoví si záložní kopii počítačového programu, je-li to potřebné pro jeho užívání, zkoumá,  studuje  nebo  zkouší  sám  nebo  jím  pověřená  osoba fungování  počítačového  programu  za  účelem zjištění myšlenek a principů,  na nichž  je založen  kterýkoli prvek počítačového programu,  činí-li  tak   při  zavedení,  uložení  počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu,

–  rozmnožuje  kód  nebo  překládá  jeho  formu  při  rozmnožování počítačového   programu  nebo   při  jeho   překladu  či  jiném zpracování,  úpravě či  jiné změně,  a to  buď sám nebo jím pověřená  osoba,  jsou-li   takové  rozmnožování  nebo  překlad nezbytné k  získání informací potřebných  k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými  počítačovými  programy,  jestliže  informace potřebné k dosažení  vzájemného  funkčního  propojení  nejsou pro takové osoby  jinak snadno  dostupné a  tato činnost  se omezuje na ty části  počítačového programu,  které jsou  potřebné k  dosažení vzájemného funkčního propojení.

Za rozmnožování  počítačového  programu se považuje i zhotovení kopie,  která je nezbytná k  zavedení a uložení počítačového  programu  do  paměti  počítače, pro  jeho zobrazení, provoz a přenos.

Informace získané při  rozmnožování kódu nebo překládání jeho formy nesmějí být poskytnuty jiným osobám ani využity k jiným účelům než k dosažení  vzájemného funkčního  propojení nezávisle  vytvořeného počítačového programu. Dále nesmějí být tyto informace využity ani k vývoji,  zhotovení   nebo  k  obchodnímu   využití  počítačového programu  v  podstatě  podobné  k  jeho  vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo. Toto nesmí být vykládáno  nepřiměřeně  na  újmu   oprávněných  zájmů  autora  ani v rozporu s běžným využíváním počítačového programu.

Není-li sjednáno jinak, nelze využít možnost odstoupení autora od smlouvy pro změnu přesvědčení.