Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá

Audiovizuálním dílem (filmovým) je dílo  vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně  užitých,  zpracovaných, či nezpracovaných, které  sestává z  řady zaznamenaných  spolu souvisejících  obrazů, vyvolávajících  dojem  pohybu,  ať  již  doprovázených  zvukem, či nikoli,  vnímatelných   zrakem,  a  jsou-li   doprovázeny  zvukem, vnímatelných i sluchem. Zpracovat  dílo a zařadit je  do díla audiovizuálního lze jen se svolením autora. 

Za autora audiovizuálního díla se považuje jeho režisér. Jeho výslovné uvedení jako autora v zákoně je u nás nové, ale toto stanovisko bylo i dříve zastáváno v literatuře. Tím nejsou dotčena práva autorů děl audiovizuálně užitých. Má  se  za  to,  že  prohlášení  o  audiovizuálním  díle a o právech k takovému dílu, včetně práv týkajících se jeho užití, zapsané v rejstříku audiovizuálních  děl vedeném podle mezinárodní smlouvy,   je  pravdivé,   není-li  prokázán   opak,  to   neplatí v případech, kdy prohlášení nemůže  být platné podle zákona nebo kdy je v rozporu s jiným prohlášením v takovém rejstříku. Nedohodnou-li se jinak,  platí  pro  případ,  že autor audiovizuálního    díla   udělil    výrobci   prvotního    záznamu audiovizuálního  díla  písemné  svolení  zaznamenat  je na prvotní záznam, že se  s tímto  výrobcem dohodl  na odměně  ve výši,  která je  obvyklá a že tomuto  výrobci  poskytl  i   výhradní  a  neomezenou  licenci k užití audiovizuálního díla  ve znění původním,  dabovaném i opatřeném titulky, i k užití fotografií  vytvořených v souvislosti s pořízením  prvotního  záznamu,  a  to  s  možností poskytnout tato oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě, s následujícími výjimkami:

–         rozmnožování, pokud jde o pořizování kopií pro  účely jejich  rozšiřování,

–         rozšiřování,

–         zpřístupňování díla  způsobem, že kdokoli může  mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

Nedohodnou-li se jinak, platí pro  případ, že autor díla audiovizuálně užitého,  s výjimkou díla  hudebního, udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla  písemné svolení k zařazení díla do díla audiovizuálního, že tomuto výrobci udělil svolení dílo beze změny nebo po zpracování či jiné změně zařadit  do  díla  audiovizuálního (filmového),  zaznamenat  je pro prvotní záznam  takového  audiovizuálního  díla,  dabovat  je a opatřit je titulky, že mu poskytl  i výhradní a  neomezenou licenci, s výjimkami jako u audiovizuálního díla, k užití svého díla při užití audiovizuálního   díla, i   fotografií   vytvořených  v souvislosti s  pořízením prvotního záznamu,  a to s  možností tato oprávnění zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a že se  s  ním  dohodl  na  odměně  ve  výši,  která  je  obvyklá. Není-li sjednáno  jinak, může  autor díla  audiovizuálně užitého udělit svolení  k zařazení takového díla do jiného díla audiovizuálního či  zařadit je do takového díla sám až po uplynutí deseti let od udělení svolení pro výrobce prvotního záznamu díla.

Ve vztahu mezi autorem  audiovizuálního díla nebo díla audiovizuálně užitého a  výrobcem prvotního   záznamu  audiovizuálního   díla  obvykle není možnost odstoupení autora pro změnu přesvědčení, výkon majetkových popř. osobnostních práv je obdobný jako u zaměstnaneckého díla, a pokud se nedohodnou  jinak, má  se za  to, že  autor udělil výrobci    svolení    k    dokončení    svého    nehotového díla pro případ, že  bude přes výzvu v  prodlení  s   vytvořením  díla,  nebo zanikne-li  jeho  závazek  dokončit  takové  dílo  smrtí  nebo se stane nesplnitelným.