Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla

Je-li originál uměleckého díla, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván, má autor právo na zákonem stanovenou odměnu, uskutečňuje-li  prodej provozovatel  galerie, dražebník, nebo  jiná osoba  při výkonu svého  podnikání,  bez  ohledu  na to, jedná-li na svůj účet, nebo na účet vlastníka. Tuto odměnu je povinen platit prodávající.

Originálem uměleckého díla se rozumí  zejména originální  obraz, kresba, malba, koláž,  tapiserie,  rytina,  litografie  či  jiná  grafika, socha, keramika, autorský  šperk, fotografie nebo  autorská kopie, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu se nevztahuje na díla architektonická,  díla užitého  umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.

Prodávající, který je povinen poskytnout autorovi odměnu, je povinen tento prodej oznámit příslušnému kolektivnímu správci.

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

U zveřejněných  děl,  která  lze rozmnožovat  pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, nebo rozhlasového či televizního vysílání, anebo tiskového či jiného grafického vyjádření má  autor  právo  na odměnu v souvislosti s tímto rozmnožováním.

Tuto odměnu je povinen platit výrobce  nebo  dovozce   přístrojů  k  zhotovování  kopií  zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístrojů  k   zhotovování  tiskových  kopií, nenahraných nosičů  zvukových a  zvukově obrazových záznamů, nebo dopravce nebo  zasílatel, pokud na písemnou výzvu příslušného kolektivního správce nesdělí  údaje  potřebné  pro  určení totožnosti dovozce či výrobce, anebo poskytovatel  placených rozmnožovacích   služeb,   pokud  jde o tiskové kopie.

Odměna přísluší při dovozu nebo při prvním prodeji kopírovacích přístrojů nebo nenahraných nosičů, resp. přísluší v závislosti na počtu zhotovených kopií, jde-li o poskytovatele placených rozmnožovacích služeb. Výše odměny je stanovena zákonem.

Odměna  se neplatí v  případě vývozu přístrojů a nenahraných nosičů za účelem jejich dalšího prodeje, a neplatí se z  přístrojů a nenahraných nosičů, budou-li použity jen k provozní potřebě osob při jejich vlastním podnikání.