Pojem autorského práva

Autorským právem se rozumí jednak soubor právních norem upravujících vztahy vznikající z tvorby literární, uměleckých a vědeckých děl, jednak souhrn oprávnění příslušejících autorovi k jeho dílu.

Právy příbuznými k právu autorskému jsou oprávnění dalších osob, např. výkonných umělců, pořizovatelů databází, apod. Dále se zde promítá účast dalších subjektů zprostředkujících konkrétní užití děl, např. divadelních agentur, uměleckých galerií, apod.


Právní úprava

VÝBĚR ZE ZÁKONŮ, MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A USTANOVENÍ

  • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  • zákon č. 134/1980 Sb.,  o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži
  • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Paříž 1971)
  • Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací z roku 1961
  • Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) přijatá v rámci dohod o Světové obchodní organizaci z roku 1994
  • Dohoda Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT) z roku 1996
  • Dohoda Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT) z roku 1996.

Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení zákona o autorském právu se vztahují na díla autorů a umělecké výkony výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti vztahují se ustanovení tohoto zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky, popř. je-li zaručena vzájemnost. Dále se vztahují na díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České republiky, byla-li poprvé v České republice zveřejněna, anebo má-li zde autor či výkonný umělec bydliště. Trvání práva u děl cizích státních příslušníků nemůže být delší než ve státu původu díla.

Ustanovení zákona se dále vztahují na zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy, rozhlasové a televizní vysílání, zveřejněná volná díla, díla vydaná nakladatelem a databáze subjektů, které mají na území České republiky bydliště nebo sídlo.