Zvláštní právo pořizovatele databáze

Databází je soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.

Zvláštní práva k databázi  přísluší pořizovateli databáze,  pokud představuje kvalitativně nebo kvantitativně  podstatný  vklad k pořízení, ověření  nebo předvedení jejího obsahu,  bez ohledu na to,  zda databáze  nebo její  obsah jsou  předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany.

Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva. 

Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi,  nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.


Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze

Pořizovatel  databáze  má  právo  na  vytěžování nebo na zužitkování  celého obsahu  databáze nebo  její kvalitativně  nebo kvantitativně  podstatné  části  a  právo  udělit další osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Vytěžováním  se  rozumí  trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo způsoby. Zužitkováním  se  rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním  kopií, pronájmem, spojením  on-line nebo jinými způsoby přenosu. Půjčování originálu  nebo kopie databáze není vytěžování ani zužitkování. Opakované  a  systematické  vytěžování  nebo zužitkování nepodstatných  částí obsahu  databáze a  jiné jednání,  které není běžné,  přiměřené  a  je  na  újmu  oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. Právo pořizovatele databáze je převoditelné. Zvláštní právo pořizovatele databáze  trvá 15 let od pořízení databáze.  Je-li však  v této  době databáze  zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního zpřístupnění.


Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a bezúplatné zákonné licence

Do práva pořizovatele  databáze,  která  byla  zpřístupněna jakýmkoli  způsobem  veřejnosti,  nezasahuje  oprávněný  uživatel, který  vytěžuje nebo  zužitkovává kvalitativně  nebo kvantitativně nepodstatné  části   obsahu  databáze  nebo   její  části,  a   to k jakémukoli účelu, za podmínky,  že tento uživatel databázi užívá běžně a  přiměřeně, nikoli systematicky  či opakovaně, a  bez újmy oprávněných  zájmů pořizovatele  databáze, a  že nezpůsobuje  újmu autorovi  ani  nositeli  práv  souvisejících  s  autorským právem  k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. 

Do práva pořizovatele   jím   zpřístupněné  databáze  také nezasahuje  oprávněný  uživatel,  který  vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze

  • pro svou osobní  potřebu, to neplatí pro zhotovení kopie počítačového programu či elektronické databáze nebo kopie či napodobeniny architektonického díla stavbou,
  • pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a
  • pro účely veřejné  bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.