Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv

K usnadnění  sjednávání  kolektivních  smluv, popřípadě smluv  hromadných mohou smluvní strany využít  jednoho  nebo  více  zprostředkovatelů  jmenovaných k tomu účelu  ministerstvem z  nezávislých odborníků.

Zprostředkovatelem pro účely  tohoto zákona může být  zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům,  která souhlasí s výkonem  této činnosti.

Seznam zprostředkovatelů  je  veřejně  přístupný,  vede  jej ministerstvo s přihlédnutím k  návrhům kolektivních správců  a uživatelů, popř. jejich sdružení. Žádost  předkládá  zprostředkovateli  kterákoli  smluvní strana písemně.  V žádosti uvede dosavadní  stav jednání a připojí svůj návrh a stanovisko druhé  smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny si poskytovat při zprostředkování potřebnou součinnost. Zprostředkovatelé jsou povinni  být nápomocni při jednání smluvních stran, popřípadě i  předkládat stranám vlastní návrhy do 30 dnů od předložení žádosti. Nevyjádří-li  žádná  ze  stran  do  30 dnů od předložení návrhu zprostředkovatele podle odstavce 1 námitky k tomuto návrhu, má se za to, že jej strany přijaly.

Zprostředkovatel má nárok na odměnu, na které se dohodnou smluvní   strany,  a   na  náhradu   nutně  vynaložených  nákladů.