Oprávnění k výkonu kolektivní správy

O udělení oprávnění k  výkonu kolektivní správy rozhoduje   Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti. Žádost musí obsahovat název, sídlo, identifikační číslo,  bylo-li  přiděleno, a označení   statutárního  orgánu  žadatele,  jméno,  příjmení a trvalý pobyt osoby, která  je statutárním orgánem, nebo osob, které jsou jeho členy, a způsob jednání jménem žadatele, vymezení práv, která mají být kolektivně spravována, a vymezení předmětů  práv, a pokud  jde o díla, tak i vymezení jejich druhu. O  žádosti o udělení  oprávnění rozhodne ministerstvo  do 90  dnů ode  dne podání  žádosti. Ministerstvo  v řízení o udělení oprávnění  přihlíží  zejména  k tomu, zda lze  předpokládat, že žadatel  je  způsobilý  k  řádnému  a  účelnému  výkonu kolektivní správy.

Ministerstvo oprávnění odejme, jestliže dodatečně zjistí, že v  době udělení oprávnění nebyly žadatelem splněny  předpoklady  pro  udělení  oprávnění,  anebo  tyto  po udělení   oprávnění    odpadly,   a   nedojde-li    k   nápravě v ministerstvem  stanovené  přiměřené   lhůtě,  nebo  nejde nápravu zjednat, nebo pokud o to kolektivní správce požádá. Ministerstvo může oprávnění odejmout, jestliže kolektivní správce porušuje  povinnosti uložené zákonem a  nezjedná nápravu v ministerstvem stanovené lhůtě.

Ministerstvo udělilo oprávnění např. občanským sdružením OSA, Dilia, INTERGRAM, OOA-S nebo GESTOR.