Kolektivní správce

Kolektivním  správcem je  ten,  kdo získal oprávnění k výkonu kolektivní správy. Kolektivním  správcem může být pouze právnická osoba, která má sídlo v České  republice, a která přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje. Kolektivní  správa  je  vykonávána  soustavně,  vlastním jménem a na vlastní  odpovědnost, není podnikáním. Kolektivní správce ji vykonává jako hlavní předmět činnosti.

Kolektivní správce může pověřit zastupováním při výkonu jím kolektivně spravovaných práv jinou osobu pouze tehdy, jde-li o

a)    osobu  zahraniční,  která  podle  práva  jiného státu oprávněně vykonává  na území  takového  státu  kolektivní správu  pro táž práva,  a pokud  jde o  dílo, i  pro týž  druh, a jde o výkon kolektivní správy v tomto státě,

b)    tuzemského  kolektivního   správce,  který  je   také  oprávněn k výkonu  kolektivní  správy,  sleduje-li  se  tím účelný výkon kolektivní správy.

Taková smlouva musí být písemná, jinak je neplatná. Osoba pověřená  zastupováním jedná svým jménem a na účet  kolektivního správce, který ji pověřil, tím není  dotčena  povinnost kolektivního  správce  převést získané výnosy zastupovaným nositelům práv. Dohody o  sdružení  nositelů  práv v  osobě kolektivního správce  ani  dohody  o zastupování  se  nepovažují za dohody narušující hospodářskou soutěž.