Licence

Licenční smlouva

Licenční smlouvou  autor poskytuje  nabyvateli oprávnění (licenci)  k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým   způsobům  užití,   v  rozsahu   omezeném  nebo  neomezeném, a nabyvatel  se  zavazuje,  není-li  sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Autor nemůže  poskytnout oprávnění  k výkonu  práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Nabyvatel je zpravidla povinen licenci využít. Poskytuje-li se licence jako výhradní, vyžaduje smlouva písemnou  formu. Obvykle je  nabyvatel licence povinen poskytnout  autorovi  na  své  náklady  alespoň jednu kopii autorova díla.


Výhradní nebo nevýhradní licence

Licence  může být poskytnuta  jako licence výhradní  nebo licence nevýhradní. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.

V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je obvykle povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. V případě  nevýhradní licence  je autor  i nadále oprávněn k výkonu  práva užít  dílo  způsobem,  ke kterému  licenci udělil, i k poskytnutí licence třetím osobám. Pokud byla dříve než výhradní licence sjednána licence nevýhradní s jiným nabyvatelem, zůstává v platnosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Smlouva,  kterou  autor  poskytne  třetí  osobě  licenci v době,  kdy  trvá  výhradní  licence, je  neplatná, pokud nabyvatel výhradní  licence k uzavření takové smlouvy neudělí písemný souhlas.  Smlouva, kterou se uděluje licence nevýhradní nemusí být uzavřena v písemné formě, což v praxi přináší řadu problémů, a je nanejvýš vhodné i tuto smlouvu uzavírat v písemné formě, i když to zákon výslovně nestanoví.


Až na výjimky  musí  být  ve  smlouvě dohodnuta výše odměny  nebo v ní musí být  alespoň stanoven způsob jejího určení.

Pokud to smlouva neobsahuje, je neplatná, s výjimkou případů, kdy z jednání stran vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení  výše odměny a nabyvatel je povinen poskytnout autorovi  odměnu v obvyklé výši, nebo strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.

Pokud  autor poskytne licenci  k pronájmu originálu  nebo kopie díla  zaznamenaného na zvukový  nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu, vzniká  mu vůči osobě, která bude originál  nebo kopii  takto zaznamenaného  díla pronajímat, právo na přiměřenou odměnu a tohoto práva se nemůže vzdát.

Je-li výše  odměny  dohodnuta  v závislosti  na výnosech z využití licence, je nabyvatel licence povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné dokumentace ke  zjištění skutečné výše odměny.  Poskytne-li nabyvatel  takto autorovi  důvěrné informace, nesmí je autor prozradit třetí osobě ani je použít pro  své potřeby jinak, než za účelem zjištění výše odměny. Nabyvatel  je  povinen  poskytovat  autorovi  pravidelná vyúčtování  odměny  ve  sjednaných  časových obdobích; není-li  sjednáno jinak, je  povinen tak učinit  alespoň jednou ročně. Není-li  odměna  stanovena   v  závislosti  na  výnosech z využití  licence a  je-li tak  nízká, že  je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití  licence a k významu díla  pro dosažení takového zisku,  má autor obvykle právo na  přiměřenou dodatečnou  odměnu.


Omezení licence

Licence může  být  omezena  na jednotlivé  způsoby užití díla.

Ty mohou být omezeny rozsahem, např. množství, místa nebo času. Nestanoví-li  smlouva,  ke  kterým  jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému rozsahu užití se licence poskytuje, má se za  to,  že  licence  byla  poskytnuta  k  takovým  způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. Územní rozsah licence je zpravidla omezen na území České republiky, časový rozsah licence na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu  užití, ne však na déle než jeden rok od poskytnutí licence nebo odevzdání díla, a množstevní  rozsah  licence  je  omezen  na  množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Licence  k rozmnožování díla zahrnuje  oprávnění k  pořízení kopií  přímých i  nepřímých, trvalých  i dočasných,  vcelku nebo  zčásti, jakýmikoli prostředky a v  jakékoli formě,  a pokud  jde o  kopie v  elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line, zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených kopií. Licence k vysílání  díla zahrnuje i oprávnění  k zhotovení záznamu  díla vysílatelem  jeho vlastními  prostředky a  pro jedno vlastní vysílání. 

Všechny tyto podmínky licence lze smlouvou upravit odlišně.


Omezení nabyvatele licence

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, pokud se nedohodnou jinak, nebo jde-li o takovou úpravu  díla   nebo  názvu,  u  které lze očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit,  pokud  si  autor  svolení   vyhradil  i  pro  tyto  změny a nabyvateli  je  taková  výhrada  známa.  To  platí obdobně i při spojení  díla s  jiným dílem, i  při zařazení  díla do díla souborného (např. do souboru povídek nebo básní).


Zánik licence a odstoupení od smlouvy

Zánikem  právnické  osoby,  které  byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z  licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční  smlouva může takový přechod  práv a povinností na právního nástupce vyloučit. Smrtí fyzické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice, pokud to licenční smlouva připouští. Kromě zániku licence může za určitých podmínek autor od licenční smlouvy odstoupit.

  • Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

Nevyužívá-li  nabyvatel   výhradní  licenci  vůbec  nebo využívá-li ji nedostatečně, např. pokud nakladatel nevydává autorův román, a autorovi je známo, že jiný nakladatel o něj má zájem, a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné  zájmy  autora,  může  autor  od  smlouvy  odstoupit. To neplatí  v  případě,  že  nevyužívání  nebo nedostatečné využívání licence je  způsobeno okolnostmi převážně  spočívajícími na straně autora (zmíněný román není vydán, protože autor si vymínil napsání předmluvy, kterou nedodal).

 Autor může od smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě licenci dostatečně využil,  a nabyvatel oprávnění nevyužije  ani přes tuto  výzvu. Na možnost  odstoupení musí  autor nabyvatele upozornit.  Výzva není třeba, jestliže využití oprávnění  nabyvatelem  není   možné  anebo   jestliže  nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije. Nestanoví-li  smlouva  jinak,  autor  nemůže  právo  na odstoupení  od smlouvy uplatnit  před uplynutím dvou let od  poskytnutí licence, a má-li být  dílo odevzdáno až po poskytnutí  licence,   od  takového odevzdání,   u  příspěvků  do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u  ostatního  periodického  tisku  jeden  rok.  Je-li třeba před odstoupením od  smlouvy učinit výzvu, nelze ji učinit před uvedenou lhůtou. Smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli.

Autor je povinen v odůvodněných případech nahradit nabyvateli škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.  V úvahu se  přitom vezmou zejména  důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně nevyužil. Nedošlo-li k  využití  licence  vůbec, je  autor povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něj přijal, došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, je povinen vrátit odměnu částečně sníženou. Pokud byl nabyvatel povinen licenci využít a tuto povinnost porušil, zůstává autorův nárok  na odměnu odstoupením od smlouvy nedotčen.  Pokud  byla  výše  odměny dohodnuta v závislosti na  výnosech z užití díla,  má se za to,  že autorovi vznikl  nárok  na  odměnu  ve  výši,  v jaké  by mu vznikl, kdyby nabyvatel v  době před odstoupením  od smlouvy licenci  dostatečně využil. 

  • Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora

Autor může písemně odstoupit  od smlouvy, jestliže  jeho dosud  nezveřejněné   dílo   už  neodpovídá   jeho  přesvědčení a zveřejněním  díla   by  byly  značně   nepříznivě  dotčeny  jeho oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. Autor je  povinen  nahradit  nabyvateli škodu,  která mu odstoupením od smlouvy vznikla. Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými. Této možnosti nelze využít u všech druhů děl.


Nakladatelská licenční smlouva

Nakladatelská licenční smlouva je ta, kterou  autor  poskytuje  nabyvateli licenci  k  rozmnožování  a  rozšiřování  díla slovesného, hudebně dramatického  nebo hudebního,  výtvarného, díla  fotografického či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla v provedení výkonnými  umělci. Obvykle je licence poskytnuta   výhradně, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, to neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci.

Autor  je zpravidla oprávněn provést autorskou korekturu, tzn.  provést před vydáním  díla drobné tvůrčí  změny, pokud  nevyvolají na straně  nakladatele potřebu vynaložení  nepřiměřených nákladů nebo  nezmění-li se jimi povaha díla. Neumožní-li  nakladatel   autorovi  provedení   autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Je-li  množstevní rozsah licence  omezen na určitý  počet kopií  a  tyto  kopie  byly  rozebrány před uplynutím doby,   na   kterou   byla   licence   udělena,   zaniká  licence, nedohodnou-li se smluvní strany na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy  autor nakladatele k takové změně smlouvy vyzve.


Podlicenční smlouva

Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora, o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu. K prodeji podniku, jehož součástí je i licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak. Pro podlicenční smlouvu jsou podobné podmínky jako pro smlouvu licenční.