Školní dílo

Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla.

Odpírá-li autor díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat rozhodnutí soudu. Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout licenci třetí osobě, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla nebo poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše, přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla.