Autorství ve vztahu k jinému duševnímu vlastnictví

Autorství ve vztahu k ochranným známkám

Slovní ochranné známky zpravidla nebývají autorským dílem, jinak je tomu u známek obrazových a kombinovaných (loga). Loga jsou obvykle vytvořena na zakázku, jejich autorem nebývá zaměstnanec vlastníka ochranné známky ani vlastník sám. Nicméně jde o díla na objednávku a vztahují se na ně příslušná zákonná ustanovení. Na rozdíl tedy od patentů a designů majitelem ani přihlašovatelem ochranné známky nemusí být vůbec ten, kdo ji vytvořil. Souvisí to s odlišným účelem ochranných známek, které mají sloužit k označování výrobků a služeb, na rozdíl od patentů a designů, které jsou chráněny „samy pro sebe“.


Autorství ve vztahu k patentům

Právo na patent má původce patentovaného vynálezu, nebo jeho právní nástupce. Původcem je fyzická osoba, která vynález vytvořila. Jde-li o více osob, jsou uváděny jako spolupůvodci. Pokud je vynález vytvořen za podobných podmínek jako kolektivní dílo, tzn. ke splnění úkolů z pracovního poměru, z členského nebo  jiného obdobného pracovněprávního vztahu k  zaměstnavateli, přechází právo  na patent na zaměstnavatele, není-li  smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce,  který vytvořil  vynález v  pracovním poměru, je povinen  zaměstnavatele  o  této  skutečnosti písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

Po registraci se přihlašovatel stává majitelem patentu. Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas  k využívání vynálezu jiným  osobám, nebo na ně patent převést. Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Za  udržování  patentu  v  platnosti  je  majitel povinen platit každoročně poplatky.


Autorství ve vztahu k průmyslovému vzoru (designu)

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,  obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. „Autorem“ průmyslového vzoru je jeho původce. Ten nebo jeho právní nástupce má právo k průmyslovému vzoru. Spolupůvodce  má  právo  na  průmyslový  vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na jeho vytvoření. Je oprávněn podat přihlášku průmyslového vzoru.

Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního  poměru,  z  členského  nebo z jiného obdobného vztahu, přechází právo  na průmyslový vzor na zadavatele, není-li  smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil zaměstnanecký průmyslový vzor, je povinen zadavatele o tom písemně  vyrozumět  a  předat  mu  podklady  potřebné  k posouzení průmyslového vzoru. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky.