Omezení autorského práva

Omezení autorského práva jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v zákoně, nesmějí být vykládána způsobem, který by narušoval běžný výkon autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora. V rozsahu odůvodněném účelem oprávněného zhotovení kopie může být takto zhotovená kopie také nevýdělečně rozšiřována.

Volná užití

Za užití díla podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu, to neplatí pro zhotovení kopie počítačového programu   či   elektronické   databáze   nebo   kopie   či napodobeniny díla architektonického stavbou. Do autorského práva tak nezasahuje ten, kdo pro  svou  osobní  potřebu  zhotoví  záznam,  kopii nebo napodobeninu   díla,   kopie   nebo   napodobenina  výtvarného díla musí být jako kopie zřetelně označena, a ten, kdo při  prodeji  originálu  nebo  kopií  děl,  přístrojů pro jejich  rozmnožování  nebo  pro  jejich  sdělování  veřejnosti, rozhlasových nebo  televizních přijímačů a  počítačů, šíří nebo dočasně  zhotoví  kopii  díla  v  rozsahu  nezbytném pro předvedení zboží zákazníkovi. Do  práva autorského nezasahuje  ani ten, kdo  zhotoví na objednávku  pro osobní  potřebu objednatele  tiskovou kopii díla na  papír nebo podobný  podklad fotografickou technikou  nebo jiným  postupem  s  podobnými  účinky  za  předpokladu,  že  nejde o vydanou partituru díla hudebního a  že řádně a včas zaplatí zákonnou odměnu. Kopie  zhotovená  pro  osobní  potřebu  nesmí být použita k jinému účelu.


Bezúplatné zákonné licence

  • Citace

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo cituje ve  svém díle v odůvodněné  míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, nebo zařadí  do  svého   samostatného  díla  vědeckého,  kritického, odborného  nebo  do  díla  určeného  k  vyučovacím  účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla, nebo užije  zveřejněné dílo  v přednášce  výlučně k  účelům vědeckým, vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům, vždy je však  nutno uvést jméno autora, nejde-li  o dílo anonymní, nebo jméno  osoby, pod jejímž  jménem se dílo  uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 

  • Katalogová licence

Do  autorského práva nezasahuje ten,  kdo zařadí do  katalogu jím   pořádané  výstavy,   dražby,  veletrhu   nebo  podobné  akce vyobrazení  vystaveného díla, autorovo svolení  není   třeba  ani  pro   užití  vyobrazení  tohoto   díla rozmnožováním a  rozšiřováním katalogu. Vždy  je opět nutno  uvést jméno  autora, nejde-li  o dílo  anonymní, nebo  jméno osoby,  pod jejímž  jménem  se  dílo  uvádí  na  veřejnost,  název díla a pramen. 

  • Užití díla umístěného na veřejném prostranství

Do  autorského práva nezasahuje ten,  kdo kresbou, malbou či grafikou,  fotografií nebo filmem zaznamená  nebo vyjádří dílo, které je umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na  jiném veřejném prostranství, autorovo  svolení není třeba ani  pro  rozmnožování,  rozšiřování  a  sdělování veřejnosti díla takto  zaznamenaného nebo  vyjádřeného.  Toto se  nevztahuje  na rozmnožování a rozšiřování díla formou trojrozměrné kopie. 

  • Úřední a zpravodajská licence

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije k úřednímu účelu na základě zákona, nebo při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito, nebo převezme do tisku či jiného hromadného sdělovacího prostředku   články  s   obsahem  časového   významu  o    politických,  hospodářských nebo  náboženských věcech, uveřejněné  už jiným médiem,  či jejich překlad. Převzetí může být výslovně zapovězeno, pak není přípustné. Opět je třeba uvést jméno autora, název díla a pramen.


Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, školní dílo

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech, ani ten, kdo nevýdělečně užije dílo při  školních představeních, v  nichž účinkují výlučně  žáci, studenti  nebo  učitelé  školy   nebo  školského  či  vzdělávacího zařízení. Do autorského práva také nezasahuje škola nebo jiné vzdělávací zařízení, užije-li nevýdělečně ke své vnitřní potřebě dílo  vytvořené  žákem  nebo  studentem  ke  splnění školních nebo studijních  povinností (školní dílo). Přiměřeně zde platí povinnost o uvedení jména autora, názvu díla a pramene.


Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do autorského práva k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.


Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním kopií

Do autorského práva nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, zhotoví-li kopii díla pro své archivní a konzervační účely. Rovněž do autorského práva nezasahuje ten, kdo zhotoví při užití díla dočasnou nebo náhodnou kopii díla v elektronické podobě, která nemá samostatný hospodářský význam, jejímž účelem je umožnit snadnější využití díla, a jejíž zhotovení je nezbytnou součástí technologického postupu zpřístupnění díla, včetně takové kopie, která umožňuje účinné fungování přenosového systému, nebo zhotoví kopii díla fotografického, které je jeho podobiznou a které bylo úplatně objednáno, nebo výhradně pro potřeby zdravotně postižených zhotoví nebo dá zhotovit kopii vydaného díla k nevýdělečným účelům v rozsahu odůvodněném jejich zdravotním postižením.


Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do autorského práva nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl. To se nevztahuje na počítačové programy a na kopie zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, ledaže jde o půjčování výlučně pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo pronajímá nebo půjčuje originál nebo kopii díla užitého umění vyjádřeného v užitné podobě nebo architektonického díla vyjádřeného stavbou.


Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje vlastník originálu nebo kopie díla výtvarného nebo fotografického, který takové dílo vystavuje nebo k vystavení bezplatně poskytne, pokud takové užití autor při převodu vlastnictví nevyloučil.