Autorství

Autor

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla  souborného  jako  celku je  fyzická osoba, která  je tvůrčím  způsobem  vybrala  nebo uspořádala, čímž nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazenýchJiné osobě nikdy nemůže být autorství přiznáno.

Podle tzv. zákonné domněnky autorství, se za autora považuje fyzická osoba,  jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem  uvedeno  na  díle  nebo  je  u  díla uvedeno v rejstříku vedeném  příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán  opak. To  neplatí v   případech, kdy  je údaj  v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Domněnka platí i tehdy, jde-li o pseudonym,  pokud  autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti. 

Vznik autorství není nijak vázán na způsobilost k právním úkonům, autorem může být i dítě, nebo člověk, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena. Tato otázka však má význam pro nakládání s autorskými právy.


Anonym a pseudonym

Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez  udání jména, jedná se tedy o dílo anonymní,  popřípadě pod krycím jménem  nebo  pod  uměleckou   značkou,  jde o dílo  pseudonymní,  není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.

Právo autora rozhodnout, zda dílo má být uveřejněno pod jeho pravým jménem nebo zda má být uvedeno anonymně nebo pod pseudonymem je jedním ze základních osobních autorských práv. Dokud  se autor díla  anonymního nebo pseudonymního veřejně  neprohlásí, zastupuje  autora při  výkonu a  ochraně práv autorských k dílu vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila. Veřejné prohlášení autora není třeba, je-li jeho pravé jméno obecně známé (jako byly obecně známy např. jméno a různé pseudonymy nedávno zemřelého Eda McBaina).


Spoluautorství k dílu

Autorské právo k dílu,  které vzniklo  společnou tvůrčí činností dvou  nebo více autorů  jako dílo jediné, tedy jako dílo  spoluautorů,  přísluší  všem spoluautorům společně a nerozdílně. 

O dílo spoluautorů se jedná i tehdy,  lze-li výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých spoluautorů díla odlišit, pokud tyto dílčí výsledky nejde užívat samostatně. Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím  pomoci  nebo  rady  technické,  administrativní  nebo odborné  povahy (např. odborný poradce ve vojenské oblasti při natáčení válečného filmu) nebo  poskytnutím dokumentačního  nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět, např. jako objednatel.

Spoluautorství nemůže vzniknout bez shodné vůle autorů. Právní úkony  týkající  se díla  spoluautorů opravňují a zavazují všechny spoluautory stejně. O nakládání  s dílem  spoluautorů rozhodují  spoluautoři jednomyslně.   Brání-li  jednotlivý   autor  bez   vážného  důvodu nakládání  s  dílem  spoluautorů,  mohou  se  ostatní  spoluautoři domáhat rozhodnutí soudu, musí být dbáno osobních autorských práv. Domáhat se ochrany práva  autorského k dílu  spoluautorů před ohrožením  nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně. Pokud se spoluautoři nedohodnou jinak,  jsou jejich podíly na společných výnosech z práva autorského k dílu  spoluautorů  úměrné  velikosti  jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li  tyto  příspěvky  rozeznat,  jsou  podíly na společných výnosech stejné.