Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany

Kolektivní  správce má řadu povinností, např.

 • zastupovat každého  nositele práv při výkonu  jeho práva, které ze zákona kolektivně spravuje,
 • převzít zastoupení každého nositele práv při výkonu  jeho práva, pokud o to požádá a prokáže,  že došlo k příslušnému užití předmětu ochrany, a není-li pro výkon téhož práva zastupován zahraniční osobou,
 • zastupovat  každého  nositele  práv  při   výkonu  jeho  práva v rozsahu s ním sjednaném,
 • zastupovat nositele práv za rovných podmínek,
 • vést  rejstřík smluvně  zastupovaných nositelů  práva, rejstřík smí  obsahovat  pouze  údaje,  které  jsou  nezbytné  k  výkonu kolektivní správy,
 • vést  rejstřík  předmětů  ochrany,  k  nimž kolektivně spravují práva, pokud mu jsou tyto  předměty  známy,  rejstřík smí opět obsahovat pouze údaje, které  jsou nezbytné k výkonu kolektivní správy,
 • sdělit tomu,  kdo o to  písemně požádá, jestli zastupuje nositele práv  k určitému  předmětu  ochrany  pro výkon  určitého práva, a vydat o tom na žádost a náklady žadatele písemné potvrzení,
 • uzavírat   s  uživateli   předmětů  ochrany   nebo  s   osobami oprávněnými  hájit  zájmy  v  nich  sdružených uživatelů, kteří užívají  předměty  ochrany stejným  nebo  podobným způsobem, nebo s osobami  povinnými  platit  odměny podle tohoto zákona, za přiměřených a rovných podmínek  smlouvy, kterými  se  pro uživatele
  §  poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují,
  §  stanovuje  výše a  způsob placení  odměn a sleduje jejich plnění,
  §  určuje způsob placení odměn stanovených zákonem,
 • domáhat se vlastním jménem na účet zastupovaných nositelů práv nároku na vydání bezdůvodného  obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně  spravovaného  práva a nároku   na  zdržení se neoprávněného výkonu  práva, ledaže se nositel práva, je-li k tomu  oprávněn, takového nároku domáhá sám nebo je to nehospodárné,
 • vybírat v souladu  se zákonem a smlouvami pro nositele práv  odměny a případné  příjmy z vydání  bezdůvodného obohacení, rozdělovat je a vyplácet je v souladu s rozúčtovacím řádem,
 • vést evidenci vybraných odměn  a příjmů z vydaného bezdůvodného obohacení a umožnit nositeli práv kontrolu správnosti výše jemu vyplacené odměny či případného příjmu z bezdůvodného obohacení,
 • účtovat v soustavě podvojného  účetnictví, roční účetní závěrku ověřovat  auditorem  a  předkládat  ji  včetně  zprávy auditora ministerstvu bez  zbytečného   odkladu   po   jejím  ověření a schválení nejvyšším orgánem kolektivního správce,
 • vyhotovovat   do  30.   června  každého   roku  výroční  zprávu o činnosti  a  hospodaření  za uplynulý  kalendářní rok,  obsahující též  roční účetní závěrku a zprávu   auditora,  výroční   zpráva  musí   obsahovat  úplný a pravdivý popis  všech rozhodných skutečností a  musí k ní být umožněn přístup zastupovaným nositelům práv,
 • informovat  ministerstvo o  všech změnách  v údajích  uvedených v žádosti  o  udělení  oprávnění včetně změn v osobě,  která je statutárním orgánem kolektivního správce nebo členem takového orgánu, a tyto změny doložit, a to bezodkladně, nejpozději do 15 dnů od takové změny,
 • zveřejňovat vhodným způsobem umožňujícím  i dálkový přístup pro jednotlivé způsoby užití předmětu ochrany návrh výše odměn nebo způsob jejich určení,

Kolektivní správce  zastupuje nositele  práv svým jménem a na  jeho  účet. Vykonává kolektivní správu nevýdělečně, je však oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

Uživatelé  předmětů  ochrany a osoby  povinné k platbě  zvláštních  odměn  jsou  povinny umožnit  kolektivnímu správci  řádný  výkon  kolektivní  správy  a  bez  vážných  důvodů  kolektivnímu  správci  neodmítnout  poskytnutí  k tomu potřebných informací. Kolektivní správce  nesmí  informace   zjištěné  při kontrolní činnosti  využít k jinému účelu  než k výkonu kolektivní správy. Je oprávněn kontrolovat řádné a včasné plnění  smluv jím  uzavřených  při výkonu  kolektivní  správy.

Provozovatel  provozovny  či  jiného  prostoru,  který poskytne  prostor k provozování nedivadelně provozovaného hudebního díla s textem či bez textu nebo uměleckého výkonu, je  povinen poskytnout  příslušnému  kolektivnímu  správci  údaje a součinnost potřebnou  pro  určení  totožnosti  provozovatele  veřejné hudební produkce.

Dodavatel  živé  veřejné  hudební  produkce  je  povinen předložit  provozovateli  živé  veřejné  produkce program produkce s uvedením jmen  autorů a názvů  děl, která mají  být provozována, a to nejpozději  20 dnů před  konáním produkce. Provozovatel  živé veřejné  hudební  produkce  je   povinen  tento  program  produkce s uvedením jmen  autorů a názvů  děl, která mají  být provozována, oznámit příslušnému  kolektivnímu správci, pokud není dohodnuto jinak.

Kolektivní  správce je povinen  si při zpracování  návrhu výše odměn  nebo návrhu způsobu  jejich určení vyžádat  stanoviska právnických   osob  sdružujících   příslušné  uživatele   předmětů ochrany,  pokud se  takové osoby  u kolektivního  správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů.

Kolektivní  správce je oprávněn uživateli,  který je vůči němu v prodlení  se zaplacením odměny a tuto  odměnu nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní lhůtě,  dočasně,  na  dobu  prodlení,  zakázat užití předmětů ochrany,  ke kterému  by byl  uživatel jinak  ze smlouvy  uzavřené s kolektivním správcem oprávněn. Kolektivní  správce  je  oprávněn  poskytovat  uživateli oprávnění  k  výkonu  práva užít  předměty  ochrany  pouze  jako nevýhradní a nepřevoditelné.