Kolektivní a hromadné smlouvy

Kolektivní  správce  poskytuje  smlouvami oprávnění k  výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany,  k nimž takové právo  kolektivně spravuje.

Pokud kolektivní správce  poskytne oprávnění k  výkonu práva k  hromadně určeným  předmětům  ochrany  (hromadnou smlouvu) a pokud  jsou  pro  rozdělení vybraných  odměn potřebné údaje   uživatele  o   užití  konkrétních   předmětů  ochrany,  je kolektivní správce  oprávněn takové údaje od uživatele požadovat. Hromadná smlouva musí být sjednána písemně. Kolektivní  správce  nesmí  uživatelům  předmětů ochrany ukládat  omezení, která  přesahují rámec  ochrany stanovené  zákonem.

Kolektivní správce dále uzavírá  s  uživateli   předmětů  ochrany   nebo  s osobami oprávněnými  hájit  zájmy  v  nich  sdružených uživatelů, kteří užívají  předměty  ochrany  týmž  nebo  podobným způsobem, nebo s osobami  povinnými  platit  odměny  podle  tohoto  zákona, za přiměřených  a   rovných  podmínek  smlouvy,   kterými  se  pro uživatele poskytuje  oprávnění k  výkonu práva  užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují, stanovuje výše a  způsob placení  odměn, nebo určuje způsob placení odměn stanovených tímto zákonem. Jedná se o kolektivní smlouvy. Kolektivní   smlouva  musí   být  sjednána písemně a jednotlivým sdruženým  uživatelům  z ní vznikají práva a povinnosti vůči kolektivnímu správci přímo, tím není dotčeno, že kolektivní správce jedná na účet nositelů práv.

Poskytne-li hromadnou smlouvou příslušný kolektivní správce licenci

  • k provozování uměleckých  výkonů ze zvukového  záznamu vydaného k obchodním  účelům  nebo   k  provozování  takových  zvukových záznamů,
  • k nedivadelnímu provozování hudebních děl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům,
  • k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání určitého druhu děl,
  • k provozování  rozhlasového nebo  televizního vysílání určitého druhu  děl, uměleckých  výkonů, zvukových  záznamů nebo zvukově obrazových záznamů,

až na výjimky platí, že je takto licence poskytnuta nejen ve vztahu k příslušným předmětům  ochrany,  a  jde-li  o  díla,  k  příslušným druhům děl nositelů práv smluvně zastupovaných,  ale i všech ostatních, kteří se  pak považují  za zastupované  ze zákona.