Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Objednatel  může užít dílo vytvořené na základě  smlouvy o dílo (dílo vytvořené na  objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

K užití díla  nad rámec tohoto účelu je objednatel až na zákonné výjimky oprávněn pouze na základě  licenční smlouvy. Nedohodnou-li se jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci  třetí osobě, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. To se netýká počítačových programů  a databází, kartografických děl a kolektivních děl. 

Platí to obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve  veřejné soutěži  (soutěžní dílo).