Autor

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla  souborného  jako  celku je  fyzická osoba, která  je tvůrčím  způsobem  vybrala  nebo uspořádala, čímž nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazenýchJiné osobě nikdy nemůže být autorství přiznáno.

Podle tzv. zákonné domněnky autorství, se za autora považuje fyzická osoba,  jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem  uvedeno  na  díle  nebo  je  u  díla uvedeno v rejstříku vedeném  příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán  opak. To  neplatí v   případech, kdy  je údaj  v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Domněnka platí i tehdy, jde-li o pseudonym,  pokud  autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti. 

Vznik autorství není nijak vázán na způsobilost k právním úkonům, autorem může být i dítě, nebo člověk, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena. Tato otázka však má význam pro nakládání s autorskými právy.