ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Databází  je soubor  nezávislých děl,  údajů   nebo  jiných  prvků,   systematicky  nebo  metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez  ohledu na formu jejich  vyjádření. Zvláštní práva k databázi  přísluší   pořizovateli   databáze,  pokud představuje   kvalitativně  nebo   kvantitativně  podstatný  vklad k pořízení, ověření  nebo předvedení jejího obsahu,  bez ohledu na to,  zda databáze  nebo její  obsah jsou  předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany.

Každý  nový  kvalitativně  nebo  kvantitativně podstatný vklad  do  databáze  spočívající  v  doplnění,  zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva. 

Pořizovatel databáze  je fyzická nebo  právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi,  nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.