Zánik licence a odstoupení od smlouvy

Zánikem  právnické  osoby,  které  byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z  licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční  smlouva může takový přechod  práv a povinností na právního nástupce vyloučit. Smrtí fyzické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice, pokud to licenční smlouva připouští. Kromě zániku licence může za určitých podmínek autor od licenční smlouvy odstoupit.

 

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

Nevyužívá-li  nabyvatel   výhradní  licenci  vůbec  nebo využívá-li ji nedostatečně, např. pokud nakladatel nevydává autorův román, a autorovi je známo, že jiný nakladatel o něj má zájem, a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné  zájmy  autora,  může  autor  od  smlouvy  odstoupit. To neplatí  v  případě,  že  nevyužívání  nebo nedostatečné využívání licence je  způsobeno okolnostmi převážně  spočívajícími na straně autora (zmíněný román není vydán, protože autor si vymínil napsání předmluvy, kterou nedodal).

 Autor může od smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě licenci dostatečně využil,  a nabyvatel oprávnění nevyužije  ani přes tuto  výzvu. Na možnost  odstoupení musí  autor nabyvatele upozornit.  Výzva není třeba, jestliže využití oprávnění  nabyvatelem  není   možné  anebo   jestliže  nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije. Nestanoví-li  smlouva  jinak,  autor  nemůže  právo  na odstoupení  od smlouvy uplatnit  před uplynutím dvou let od  poskytnutí licence, a má-li být  dílo odevzdáno až po poskytnutí  licence,   od  takového odevzdání,   u  příspěvků  do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u  ostatního  periodického  tisku  jeden  rok.  Je-li třeba před odstoupením od  smlouvy učinit výzvu, nelze ji učinit před uvedenou lhůtou. Smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli.

Autor je povinen v odůvodněných případech nahradit nabyvateli škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.  V úvahu se  přitom vezmou zejména  důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně nevyužil. Nedošlo-li k  využití  licence  vůbec, je  autor povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něj přijal, došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, je povinen vrátit odměnu částečně sníženou. Pokud byl nabyvatel povinen licenci využít a tuto povinnost porušil, zůstává autorův nárok  na odměnu odstoupením od smlouvy nedotčen.  Pokud  byla  výše  odměny dohodnuta v závislosti na  výnosech z užití díla,  má se za to,  že autorovi vznikl  nárok  na  odměnu  ve  výši,  v jaké  by mu vznikl, kdyby nabyvatel v  době před odstoupením  od smlouvy licenci  dostatečně využil. 

 

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora

Autor může písemně odstoupit  od smlouvy, jestliže  jeho dosud  nezveřejněné   dílo   už  neodpovídá   jeho  přesvědčení a zveřejněním  díla   by  byly  značně   nepříznivě  dotčeny  jeho oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. Autor je  povinen  nahradit  nabyvateli škodu,  která mu odstoupením od smlouvy vznikla. Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými. Této možnosti nelze využít u všech druhů děl.