Volná užití

Za užití díla podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu, to neplatí pro zhotovení kopie počítačového programu   či   elektronické   databáze   nebo   kopie   či napodobeniny díla architektonického stavbou. Do autorského práva tak nezasahuje ten, kdo pro  svou  osobní  potřebu  zhotoví  záznam,  kopii nebo napodobeninu   díla,   kopie   nebo   napodobenina  výtvarného díla musí být jako kopie zřetelně označena, a ten, kdo při  prodeji  originálu  nebo  kopií  děl,  přístrojů pro jejich  rozmnožování  nebo  pro  jejich  sdělování  veřejnosti, rozhlasových nebo  televizních přijímačů a  počítačů, šíří nebo dočasně  zhotoví  kopii  díla  v  rozsahu  nezbytném pro předvedení zboží zákazníkovi. Do  práva autorského nezasahuje  ani ten, kdo  zhotoví na objednávku  pro osobní  potřebu objednatele  tiskovou kopii díla na  papír nebo podobný  podklad fotografickou technikou  nebo jiným  postupem  s  podobnými  účinky  za  předpokladu,  že  nejde o vydanou partituru díla hudebního a  že řádně a včas zaplatí zákonnou odměnu. Kopie  zhotovená  pro  osobní  potřebu  nesmí být použita k jinému účelu.