Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, školní dílo

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech, ani ten, kdo nevýdělečně užije dílo při  školních představeních, v  nichž účinkují výlučně  žáci, studenti  nebo  učitelé  školy   nebo  školského  či  vzdělávacího zařízení. Do autorského práva také nezasahuje škola nebo jiné vzdělávací zařízení, užije-li nevýdělečně ke své vnitřní potřebě dílo  vytvořené  žákem  nebo  studentem  ke  splnění školních nebo studijních  povinností (školní dílo). Přiměřeně zde platí povinnost o uvedení jména autora, názvu díla a pramene.