Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do  autorského práva  nezasahuje knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl. To   se  nevztahuje  na  počítačové programy  a  na  kopie  zvukového  nebo  zvukově obrazového záznamu,  ledaže jde  o  půjčování  výlučně pro  potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením. Do  práva autorského nezasahuje  ani ten, kdo pronajímá  nebo půjčuje originál nebo kopii  díla užitého umění vyjádřeného v užitné podobě nebo architektonického díla vyjádřeného stavbou.