autor

Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení  zákona o autorském právu se  vztahují  na díla autorů a umělecké  výkony výkonných  umělců, kteří  jsou státními  občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.

Autorství ve vztahu k ochranným známkám

Slovní ochranné známky zpravidla nebývají autorským dílem, jinak je tomu u známek obrazových a kombinovaných (loga). Loga jsou obvykle vytvořena na zakázku, jejich autorem nebývá zaměstnanec vlastníka ochranné známky ani vlastník sám. Nicméně jde o díla na objednávku a vztahují se na ně příslušná zákonná ustanovení.

Autorství ve vztahu k průmyslovému vzoru (designu)

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku  nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,  obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. „Autorem“ průmyslového vzoru je jeho původce.

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany

Kolektivní  správce má řadu povinností, např.

-         zastupovat každého  nositele práv při výkonu  jeho práva, které ze zákona kolektivně spravuje,

Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá

Audiovizuálním dílem (filmovým) je dílo  vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně  užitých,  zpracovaných, či nezpracovaných, které  sestává z  řady zaznamenaných  spolu souvisejících  obrazů, vyvolávajících  dojem  pohybu,  ať  již  doprovázených  zvukem, či nikoli,  vnímatelných   zrakem,  a  jsou-li 

Právo dílo užít

Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění  k výkonu  tohoto práva,  jiná osoba  může dílo užít bez udělení takového oprávnění  pouze v  případech stanovených zákonem.

Anonym a pseudonym

Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez  udání jména, jedná se tedy o dílo anonymní,  popřípadě pod krycím jménem  nebo  pod  uměleckou   značkou,  jde o dílo  pseudonymní,  není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.

Autor

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla  souborného  jako  celku je  fyzická osoba, která  je tvůrčím  způsobem  vybrala  nebo uspořádala, čímž nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazenýchJiné osobě nikdy nemůže být autorství přiznáno.

Syndikovat obsah