dílo

Počítačové programy

Počítačový  program, bez ohledu na  formu jeho vyjádření, včetně  přípravných koncepčních  materiálů, je  chráněn jako  dílo literární.

Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá

Audiovizuálním dílem (filmovým) je dílo  vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně  užitých,  zpracovaných, či nezpracovaných, které  sestává z  řady zaznamenaných  spolu souvisejících  obrazů, vyvolávajících  dojem  pohybu,  ať  již  doprovázených  zvukem, či nikoli,  vnímatelných   zrakem,  a  jsou-li 

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Objednatel  může užít dílo  vytvořené na základě  smlouvy o dílo (dílo vytvořené na  objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  K užití díla  nad rámec tohoto účelu je objednatel až na zákonné výjimky oprávněn pouze na základě  licenční smlouvy.

Školní dílo

Škola  nebo  školské  či  vzdělávací  zařízení  mají  za obvyklých  podmínek právo  na  uzavření  licenční smlouvy  o užití školního díla. Odpírá-li autor díla udělit svolení  bez  závažného  důvodu,   mohou  se  tyto  osoby  domáhat rozhodnutí  soudu.

Kolektivní dílo

Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které  je vytvářeno z  podnětu a pod  vedením fyzické nebo právnické osoby  a uváděno na veřejnost  pod jejím jménem, přičemž příspěvky  zahrnuté do  takového díla  nejsou schopny samostatného využití.

Zaměstnanecké dílo

Pokud se nedohodnou jinak, zaměstnavatel vykonává  svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil    ke    splnění     svých    povinností    vyplývajících z pracovněprávního  či  služebního  vztahu  k  zaměstnavateli nebo z pracovního  vztahu mezi  družstvem a  jeho členem, jedná

Ochrana autorského práva

Autor, do  jehož  práva  bylo neoprávněně  zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může u soudu domáhat zejména

-         určení svého autorství,

Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje  vlastník  originálu  nebo kopie  díla  výtvarného  nebo fotografického,  který takové dílo  vystavuje nebo k vystavení  bezplatně poskytne, pokud takové užití  autor při převodu  vlastnictví nevyloučil. 

Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do autorského práva k dílu  soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li  takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

Syndikovat obsah