autorské právo

Rozdíl mezi autorským a vlastnickým právem

Předmětem vlastnickým práv jsou zpravidla věci hmotné, zatímco autorská práva chrání věci nehmotné. Pro ilustraci, předmětem vlastnického práva může být například auto, zatímco předmětem autorského práva je představa, později zhmotněného obrazu. Zatímco majitel auta může svoje auto prodat a tím přestane být jeho vlastníkem, autor se svého autorského práva nemůže vzdát.

Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení  zákona o autorském právu se  vztahují  na díla autorů a umělecké  výkony výkonných  umělců, kteří  jsou státními  občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.

Autorství ve vztahu k ochranným známkám

Slovní ochranné známky zpravidla nebývají autorským dílem, jinak je tomu u známek obrazových a kombinovaných (loga). Loga jsou obvykle vytvořena na zakázku, jejich autorem nebývá zaměstnanec vlastníka ochranné známky ani vlastník sám. Nicméně jde o díla na objednávku a vztahují se na ně příslušná zákonná ustanovení.

Autorství ve vztahu k průmyslovému vzoru (designu)

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku  nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,  obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. „Autorem“ průmyslového vzoru je jeho původce.

Vznik autorského práva

Autorské  právo k  dílu  vzniká  okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. K jeho vzniku tedy není třeba, aby bylo dílo uveřejněno. České autorské právo, stejně jako autorské právo většiny jiných zemí tak stojí na zásadě neformálnosti jak co se týče vzniku, tak i trvání autorského práva.

Pojem autorského práva

Autorským právem se rozumí jednak soubor právních norem upravujících vztahy vznikající z tvorby literární, uměleckých a vědeckých děl, jednak souhrn oprávnění příslušejících autorovi k jeho dílu. Právy příbuznými k právu autorskému jsou oprávnění dalších osob, např. výkonných umělců, pořizovatelů databází, apod.

Vítejte na informačním portálu AUTORSKÉ-PRÁVO.INFO

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace z oblasti autorského práva a napomoci tak autorům děl i dalším zainteresovaným subjektům v prosazování práv k jejich výtvorům v České Republice i v zahraničí.

Syndikovat obsah