licenční smlouva

Podlicenční smlouva

Je-li  tak sjednáno ve smlouvě,  může nabyvatel oprávnění tvořící součást  licence zcela nebo zčásti  poskytnout třetí osobě (podlicence).

Nakladatelská licenční smlouva

Nakladatelská licenční smlouva je ta, kterou  autor  poskytuje  nabyvateli licenci  k  rozmnožování  a  rozšiřování  díla slovesného, hudebně dramatického  nebo hudebního,  výtvarného, díla  fotografického či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla   v  provedení   výkonnými  umělci.

Zánik licence a odstoupení od smlouvy

Zánikem  právnické  osoby,  které  byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z  licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční  smlouva může takový přechod  práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

Odměna

Až na výjimky  musí  být  ve  smlouvě dohodnuta výše odměny  nebo v ní musí být  alespoň stanoven způsob jejího určení.

Licenční smlouva

Licenční smlouvou  autor poskytuje  nabyvateli oprávnění (licenci)  k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým   způsobům  užití,   v  rozsahu   omezeném  nebo  neomezeném, a nabyvatel  se  zavazuje,  není-li  sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Syndikovat obsah