ochrana

Souběh ochrany

Autorské právo  není  dotčeno  právy  souvisejícími ani právem  pořizovatele  databáze k jím  pořízené databázi. Ochrana děl podle autorského práva nevylučuje ochranu stanovenou dalšími právními předpisy.

Ochrana autorského práva

Autor, do  jehož  práva  bylo neoprávněně  zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může u soudu domáhat zejména

-         určení svého autorství,

Syndikovat obsah