školní dílo

Školní dílo

Škola  nebo  školské  či  vzdělávací  zařízení  mají  za obvyklých  podmínek právo  na  uzavření  licenční smlouvy  o užití školního díla. Odpírá-li autor díla udělit svolení  bez  závažného  důvodu,   mohou  se  tyto  osoby  domáhat rozhodnutí  soudu.

Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, školní dílo

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech, ani ten, kdo nevýdělečně užije dílo při  školních představeních, v  nichž účinkují výlučně  žáci, studenti  nebo  učitelé  školy   nebo  školského  či  vzdělávacího zařízení.

Syndikovat obsah