volné užití

Volná užití

Za užití díla podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu, to neplatí pro zhotovení kopie počítačového programu   či   elektronické   databáze   nebo   kopie   či napodobeniny díla architektonického stavbou.

Omezení autorského práva

Omezení autorského práva  jsou dovolena jen ve zvláštních případech  stanovených  v zákoně,  nesmějí  být  vykládána způsobem, který  by narušoval běžný výkon  autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora.

Syndikovat obsah