omezení

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a bezúplatné zákonné licence

Do  práva  pořizovatele  databáze,  která  byla  zpřístupněna jakýmkoli  způsobem  veřejnosti,  nezasahuje  oprávněný  uživatel, který  vytěžuje nebo  zužitkovává kvalitativně  nebo kvantitativně nepodstatné  části   obsahu  databáze  nebo   její  části,  a   to k jakémukoli účelu, za podmínky,  že tento uživatel datab&aac

Omezení nabyvatele licence

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, pokud se nedohodnou jinak, nebo jde-li o takovou úpravu  díla   nebo  názvu,  u  které lze očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil.

Omezení licence

Licence může  být  omezena  na jednotlivé  způsoby užití díla. Ty mohou být omezeny rozsahem, např. množství, místa nebo času.

Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do autorského práva k dílu  soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li  takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

Omezení autorského práva

Omezení autorského práva  jsou dovolena jen ve zvláštních případech  stanovených  v zákoně,  nesmějí  být  vykládána způsobem, který  by narušoval běžný výkon  autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora.

Syndikovat obsah