užití díla

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana   autorských majetkových   práv      a   dalších majetkových   práv souvisejících  s   autorským právem    a   umožnění  zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Právo rozhlasového a televizního vysílatele

Vysíláním se  rozumí výsledek  šíření zvuků  nebo obrazů a zvuků nebo  jejich vyjádření rozhlasem nebo  televizí pro příjem veřejností.

Úplatná zákonná licence

Do práva výkonného  umělce nezasahuje, kdo užije umělecký výkon  zaznamenaný na  zvukový  záznam  vydaný k  obchodním účelům vysíláním  rozhlasem  nebo  televizí,  přenosem  rozhlasového nebo televizního  vysílání,  výkonnému  umělci  však  přísluší právo na odměnu za  takové užit&

Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje  vlastník  originálu  nebo kopie  díla  výtvarného  nebo fotografického,  který takové dílo  vystavuje nebo k vystavení  bezplatně poskytne, pokud takové užití  autor při převodu  vlastnictví nevyloučil. 

Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do  autorského práva  nezasahuje knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl.

Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním kopií

Do  autorského práva nezasahuje  knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, zhotoví-li kopii díla pro své archivní a konzervační účely.

Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, školní dílo

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech, ani ten, kdo nevýdělečně užije dílo při  školních představeních, v  nichž účinkují výlučně  žáci, studenti  nebo  učitelé  školy   nebo  školského  či  vzdělávacího zařízení.

Právo dílo užít

Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění  k výkonu  tohoto práva,  jiná osoba  může dílo užít bez udělení takového oprávnění  pouze v  případech stanovených zákonem.

Obsah autorského práva

Autorské  právo zahrnuje  výlučná  práva  osobnostní  a výlučná práva majetková.

Syndikovat obsah