Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení  zákona o autorském právu se  vztahují  na díla autorů a umělecké  výkony výkonných  umělců, kteří  jsou státními  občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob  bez  státní  příslušnosti  vztahují  se  ustanovení tohoto zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly  vyhlášeny ve  Sbírce zákonů České  republiky, popř. je-li zaručena vzájemnost. Dále se vztahují na  díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří  nejsou státními  občany  České  republiky,  byla-li poprvé v České  republice zveřejněna,  anebo má-li  zde autor  či výkonný umělec bydliště. Trvání práva u děl cizích státních příslušníků nemůže být delší než ve státu původu díla.

Ustanovení  zákona se dále vztahují  na zvukové záznamy, zvukově  obrazové  záznamy,  rozhlasové  a televizní vysílání, zveřejněná  volná díla, díla vydaná nakladatelem  a  databáze subjektů, které mají  na území  České republiky bydliště  nebo  sídlo.