Spoluautoři

Autorské právo k dílu,  které vzniklo  společnou tvůrčí činností dvou  nebo více autorů  jako dílo jediné, tedy jako dílo  spoluautorů,  přísluší  všem spoluautorům společně a nerozdílně.  O dílo spoluautorů se jedná i tehdy,  lze-li výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých spoluautorů díla odlišit, pokud tyto dílčí výsledky nejde užívat samostatně. Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím  pomoci  nebo  rady  technické,  administrativní  nebo odborné  povahy (např. odborný poradce ve vojenské oblasti při natáčení válečného filmu) nebo  poskytnutím dokumentačního  nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět, např. jako objednatel.

Spoluautorství nemůže vzniknout bez shodné vůle autorů. Právní úkony  týkající  se díla  spoluautorů opravňují a zavazují všechny spoluautory stejně. O nakládání  s dílem  spoluautorů rozhodují  spoluautoři jednomyslně.   Brání-li  jednotlivý   autor  bez   vážného  důvodu nakládání  s  dílem  spoluautorů,  mohou  se  ostatní  spoluautoři domáhat rozhodnutí soudu, musí být dbáno osobních autorských práv. Domáhat se ochrany práva  autorského k dílu  spoluautorů před ohrožením  nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně. Pokud se spoluautoři nedohodnou jinak,  jsou jejich podíly na společných výnosech z práva autorského k dílu  spoluautorů  úměrné  velikosti  jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li  tyto  příspěvky  rozeznat,  jsou  podíly na společných výnosech stejné.