Právní úprava

VÝBĚR ZE ZÁKONŮ, MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A USTANOVENÍ

  • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  • zákon č. 134/1980 Sb.,  o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži
  • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Paříž 1971)
  • Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací z roku 1961
  • Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) přijatá v rámci dohod o Světové obchodní organizaci z roku 1994
  • Dohoda Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT) z roku 1996
  • Dohoda Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT) z roku 1996.