Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a bezúplatné zákonné licence

Do  práva  pořizovatele  databáze,  která  byla  zpřístupněna jakýmkoli  způsobem  veřejnosti,  nezasahuje  oprávněný  uživatel, který  vytěžuje nebo  zužitkovává kvalitativně  nebo kvantitativně nepodstatné  části   obsahu  databáze  nebo   její  části,  a   to k jakémukoli účelu, za podmínky,  že tento uživatel databázi užívá běžně a  přiměřeně, nikoli systematicky  či opakovaně, a  bez újmy oprávněných  zájmů pořizovatele  databáze, a  že nezpůsobuje  újmu autorovi  ani  nositeli  práv  souvisejících  s  autorským právem  k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. 

Do   práva   pořizovatele   jím   zpřístupněné  databáze  také nezasahuje  oprávněný  uživatel,  který  vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze

-         pro  svou  osobní  potřebu, to neplatí pro zhotovení kopie počítačového programu   či   elektronické   databáze   nebo   kopie   či napodobeniny architektonického díla stavbou,

-         pro účely  vědecké nebo vyučovací,  uvede-li pramen, v  rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a

-         pro  účely  veřejné  bezpečnosti  nebo  správního  či  soudního řízení.