Omezení licence

Licence může  být  omezena  na jednotlivé  způsoby užití díla. Ty mohou být omezeny rozsahem, např. množství, místa nebo času. Nestanoví-li  smlouva,  ke  kterým  jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému rozsahu užití se licence poskytuje, má se za  to,  že  licence  byla  poskytnuta  k  takovým  způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. Územní rozsah licence je zpravidla omezen na území České republiky, časový rozsah licence na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu  užití, ne však na déle než jeden rok od poskytnutí licence nebo odevzdání díla, a množstevní  rozsah  licence  je  omezen  na  množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Licence  k rozmnožování díla zahrnuje  oprávnění k  pořízení kopií  přímých i  nepřímých, trvalých  i dočasných,  vcelku nebo  zčásti, jakýmikoli prostředky a v  jakékoli formě,  a pokud  jde o  kopie v  elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line, zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených kopií. Licence k vysílání  díla zahrnuje i oprávnění  k zhotovení záznamu  díla vysílatelem  jeho vlastními  prostředky a  pro jedno vlastní vysílání. 

Všechny tyto podmínky licence lze smlouvou upravit odlišně.