Odměna

Až na výjimky  musí  být  ve  smlouvě dohodnuta výše odměny  nebo v ní musí být  alespoň stanoven způsob jejího určení. Pokud to smlouva neobsahuje, je neplatná, s výjimkou případů, kdy z jednání stran vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení  výše odměny a nabyvatel je povinen poskytnout autorovi  odměnu v obvyklé výši, nebo strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.

Pokud  autor poskytne licenci  k pronájmu originálu  nebo kopie díla  zaznamenaného na zvukový  nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu, vzniká  mu vůči osobě, která bude originál  nebo kopii  takto zaznamenaného  díla pronajímat, právo na přiměřenou odměnu a tohoto práva se nemůže vzdát.

Je-li výše  odměny  dohodnuta  v závislosti  na výnosech z využití licence, je nabyvatel licence povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné dokumentace ke  zjištění skutečné výše odměny.  Poskytne-li nabyvatel  takto autorovi  důvěrné informace, nesmí je autor prozradit třetí osobě ani je použít pro  své potřeby jinak, než za účelem zjištění výše odměny. Nabyvatel  je  povinen  poskytovat  autorovi  pravidelná vyúčtování  odměny  ve  sjednaných  časových obdobích; není-li  sjednáno jinak, je  povinen tak učinit  alespoň jednou ročně. Není-li  odměna  stanovena   v  závislosti  na  výnosech z využití  licence a  je-li tak  nízká, že  je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití  licence a k významu díla  pro dosažení takového zisku,  má autor obvykle právo na  přiměřenou dodatečnou  odměnu.