Ochrana autorského práva

Autor, do  jehož  práva  bylo neoprávněně  zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může u soudu domáhat zejména

-         určení svého autorství,

-         zákazu ohrožení  svého práva, včetně  hrozícího opakování, nebo  neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné  výroby, obchodního  odbytu, dovozu nebo vývozu  originálu nebo kopie  či napodobeniny díla, neoprávněného  sdělování díla  veřejnosti, i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,

-         sdělení  údajů o  původu neoprávněně  zhotovené kopie či  napodobeniny   díla,   o   způsobu   a   rozsahu  jejího  užití a o  totožnosti osob,  které se  neoprávněného zhotovení, popř. rozšiřování účastní,

-         odstranění následků zásahu do práva, zejména stažením neoprávněně zhotovené  kopie či napodobeniny díla nebo pomůcky  zamýšlené k odstranění,   vyřazení   z   provozu   nebo  omezení  funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv z obchodování nebo jiného užití, nebo zničením této kopie či napodobeniny díla nebo pomůcky,

-         poskytnutí    přiměřeného    zadostiučinění    za    způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou nebo zadostiučiněním  v  penězích, jehož  výši  určí   soud, není vyloučena dohoda o narovnání.

Autorovi může soud přiznat právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl,  a podle okolností  určit i rozsah,  formu a způsob uveřejnění. Autorovi případně přísluší i právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení, výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek  odměny,  která  by  byla  obvyklá za  získání  potřebné licence v době neoprávněného nakládání s dílem.

Udělí-li autor  jiné osobě výhradní oprávnění  k výkonu práva dílo  užít,  nebo  je-li  této  osobě  toto  oprávnění  nebo výkon majetkových  práv k  dílu svěřen  ze zákona,  má právo  se domáhat většiny těchto nároků pouze osoba, jejíž oprávnění bylo  ohroženo nebo  porušeno, netýká se to všech nároků, některá zůstávají autorovi, např. nárok domáhat se určení svého autorství.

Autor může požadovat od celních orgánů informace o obsahu a rozsahu dovozu zboží, které je kopií  jeho díla nebo zvukovým  či zvukově obrazovým záznamem takového díla, má k pořízení takové kopie sloužit jako nosič, je  přístrojem k  zhotovení záznamů nebo kopií, nebo jde o pomůcky  zamýšlené k odstranění,   vyřazení   z   provozu   nebo  omezení  funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv z obchodování nebo jiného užití, a nahlížet do  celních dokumentů, aby zjistil,  zda dovoz takového zboží k užití  na území České republiky je  oprávněný,  nebo  aby  zjistil  údaje  rozhodné  pro  uplatnění zákonných práv. To platí obdobně i při vývozu. Tyto informace může požadovat také příslušný  kolektivní správce,  nebo  právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů.

Majetkové nároky autora jsou promlčeny za 3 roky ode dne kdy tento nárok mohl být uplatněn.

V současné praxi je bohužel soudní ochrana autorských práv problematická, porušovatelé často spoléhají, že se jim podaří např. náklad knihy, porušující autorská práva, rozprodat dříve, než je soudní řízení ukončeno, a že zisk bude vyšší než přisouzená náhrada, jak tom často bývá.