Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze

Pořizovatel  databáze  má  právo  na  vytěžování nebo na zužitkování  celého obsahu  databáze nebo  její kvalitativně  nebo kvantitativně  podstatné  části  a  právo  udělit další osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Vytěžováním  se  rozumí  trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo způsoby. Zužitkováním  se  rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním  kopií, pronájmem, spojením  on-line nebo jinými způsoby přenosu. Půjčování originálu  nebo kopie databáze není vytěžování ani zužitkování. Opakované  a  systematické  vytěžování  nebo zužitkování nepodstatných  částí obsahu  databáze a  jiné jednání,  které není běžné,  přiměřené  a  je  na  újmu  oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. Právo pořizovatele databáze je převoditelné. Zvláštní právo pořizovatele databáze  trvá 15 let od pořízení databáze.  Je-li však  v této  době databáze  zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního zpřístupnění.