Nakladatelská licenční smlouva

Nakladatelská licenční smlouva je ta, kterou  autor  poskytuje  nabyvateli licenci  k  rozmnožování  a  rozšiřování  díla slovesného, hudebně dramatického  nebo hudebního,  výtvarného, díla  fotografického či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla   v  provedení   výkonnými  umělci. Obvykle je licence poskytnuta   výhradně, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,   to   neplatí,   jde-li   o   rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci. Autor  je zpravidla oprávněn provést autorskou korekturu, tzn.  provést před vydáním  díla drobné tvůrčí  změny, pokud  nevyvolají na straně  nakladatele potřebu vynaložení  nepřiměřených nákladů nebo  nezmění-li se jimi povaha díla. Neumožní-li  nakladatel   autorovi  provedení   autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Je-li  množstevní rozsah licence  omezen na určitý  počet kopií  a  tyto  kopie  byly  rozebrány před uplynutím doby,   na   kterou   byla   licence   udělena,   zaniká  licence, nedohodnou-li se smluvní strany na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy  autor nakladatele k takové změně smlouvy vyzve.