Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Objednatel  může užít dílo  vytvořené na základě  smlouvy o dílo (dílo vytvořené na  objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  K užití díla  nad rámec tohoto účelu je objednatel až na zákonné výjimky oprávněn pouze na základě  licenční smlouvy. Nedohodnou-li se jinak,  autor  může dílo  vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci  třetí osobě, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. To se netýká počítačových programů  a databází, kartografických děl a kolektivních děl.  Platí to obdobně  pro  dílo vytvořené  autorem jako  soutěžícím ve  veřejné soutěži  (soutěžní dílo).