Bezúplatné zákonné licence

Citace

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo cituje ve  svém díle v odůvodněné  míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, nebo zařadí  do  svého   samostatného  díla  vědeckého,  kritického, odborného  nebo  do  díla  určeného  k  vyučovacím  účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla, nebo užije  zveřejněné dílo  v přednášce  výlučně k  účelům vědeckým, vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům, vždy je však  nutno uvést jméno autora, nejde-li  o dílo anonymní, nebo jméno  osoby, pod jejímž  jménem se dílo  uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 

Katalogová licence

Do  autorského práva nezasahuje ten,  kdo zařadí do  katalogu jím   pořádané  výstavy,   dražby,  veletrhu   nebo  podobné  akce vyobrazení  vystaveného díla, autorovo svolení  není   třeba  ani  pro   užití  vyobrazení  tohoto   díla rozmnožováním a  rozšiřováním katalogu. Vždy  je opět nutno  uvést jméno  autora, nejde-li  o dílo  anonymní, nebo  jméno osoby,  pod jejímž  jménem  se  dílo  uvádí  na  veřejnost,  název díla a pramen. 

Užití díla umístěného na veřejném prostranství

Do  autorského práva nezasahuje ten,  kdo kresbou, malbou či grafikou,  fotografií nebo filmem zaznamená  nebo vyjádří dílo, které je umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na  jiném veřejném prostranství, autorovo  svolení není třeba ani  pro  rozmnožování,  rozšiřování  a  sdělování veřejnosti díla takto  zaznamenaného nebo  vyjádřeného.  Toto se  nevztahuje  na rozmnožování a rozšiřování díla formou trojrozměrné kopie. 

Úřední a zpravodajská licence

Do autorského práva nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije k úřednímu účelu na základě zákona, nebo při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito, nebo převezme do tisku či jiného hromadného sdělovacího prostředku   články  s   obsahem  časového   významu  o    politických,  hospodářských nebo  náboženských věcech, uveřejněné  už jiným médiem,  či jejich překlad. Převzetí může být výslovně zapovězeno, pak není přípustné. Opět je třeba uvést jméno autora, název díla a pramen.