Autorství ve vztahu k průmyslovému vzoru (designu)

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku  nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,  obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. „Autorem“ průmyslového vzoru je jeho původce. Ten nebo jeho právní nástupce má právo k průmyslovému vzoru.  Spolupůvodce  má  právo  na  průmyslový  vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na jeho vytvoření. Je oprávněn podat přihlášku průmyslového vzoru.

Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního  poměru,  z  členského  nebo z jiného obdobného vztahu, přechází právo  na průmyslový vzor na zadavatele, není-li  smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil zaměstnanecký průmyslový vzor, je povinen zadavatele o tom písemně  vyrozumět  a  předat  mu  podklady  potřebné  k posouzení průmyslového vzoru. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky.