Autorství ve vztahu k patentům

Právo na patent má původce patentovaného vynálezu, nebo jeho právní nástupce. Původcem je fyzická osoba, která vynález vytvořila. Jde-li o více osob, jsou uváděny jako spolupůvodci. Pokud je vynález vytvořen za podobných podmínek jako kolektivní dílo, tzn. ke splnění úkolů z pracovního poměru, z členského nebo  jiného obdobného pracovněprávního vztahu k  zaměstnavateli, přechází právo  na patent na zaměstnavatele, není-li  smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce,  který vytvořil  vynález v  pracovním poměru, je povinen  zaměstnavatele  o  této  skutečnosti písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

Po registraci se přihlašovatel stává majitelem patentu. Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas  k využívání vynálezu jiným  osobám, nebo na ně patent převést. Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Za  udržování  patentu  v  platnosti  je  majitel povinen platit každoročně poplatky.